NELER YAPIYORUZ?

Özel Yetenekli Eller Anaokulu & İlkokulu olarak, öğrenim süreçlerinde iki unsur olan “Çocuğun Beklentisi” ve “Anne Babanın Beklentisi” kavramlarının öneminin ve içeriğinin farkındayız. Bu farkındalık ile, hem anne babanın hem de çocukların beklentilerini karşılayan bir sistem oluşturduk.

Bütünleştirilmiş Eğitim Programı adını verdiğimiz bu model, iki ana fikirden yola çıkmıştır. Birincisi, her çocuk kendine özeldir ve tek bir yöntemle gelişimine katkıda bulunulamaz. İkinci önemli ana fikir ise, hazır düşünceyi çocuğa kabul ettirmektense, çocuğa düşünmeyi öğretmektir.

Nasıl ki çocuklar tek tip değil ise elbette onlara sunacağımız eğitim sistemi de tek tip olmamalıdır. Zenginleştirilmiş Eğitim Programı, bir çok eğitim modelinin ve uygulamanın, çocuklarımıza, çocukların içinde bulundukları kültüre, öğretilecek materyale en uygun ve en işlevsel olan taraflarını içerir.

Bu programda okuldaki eğitim süreci bütünsel olarak ele alınır. Öğrencilerin eğitim öğretim prensipleri ve duygusal gelişimleri yakından takip edilir. Gerçekçi amaçlar ve beklentiler oluşturulur. Çocuğun dinleme, fikir edinme, var olan fikri geliştirme ve uygulama becerisi geliştirilir. Öz sorumluluk ve gerçek özgüven kazandırma çalışmaları yapılır. Sosyalleşme süreçlerinde doğru modeller sunulur. Çocuğa özel ve değerli olduğu duygusu kazandırılır. Duygularını adlandırmalarına yardımcı olunur ve olumsuz duyguları doğru şekilde ifade etme becerisi kazandırılır.

Eğitimcilerimiz, kararlılık, tutarlılık ve şefkat üçlüsünü yeterli ve doğru kullanırlar. Saygılı ve hassas iletişim kurarak çocukların iletişimde doğru yolları kullanmaları için model olurlar.

Tüm okul programlarımızda sonuca değil sürece yoğunlaşan bir yaklaşımla, çocuklarımızla çocuk olmanın ve öğrenme yollarını keşfetmenin zevkine varıyoruz.

Okul öncesi ve ilkokul eğitimi veren okulumuzun eğitim programının temel amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişimlerini desteklemek, temel becerileri kazandırmak, olumlu benlik kavramı geliştirmesine, kendini ifade etmesine, özdenetim kazanmasına olanak tanımak, öğrenme isteği ve merak duygusu uyandırmak, yaratıcıllıklarını geliştirmektir.

Yetenekli Eller Bakırköy Anaokulu & İlkokulu, çocuklarımıza özgür bir ortamda sık konuşma ve düşüncelerini açıklama olanağı sağlar. Çocuğun toplumda özgüven sahibi, kendini rahat ifade edebilen bir birey olmasını hedefler.

0-6 yaş dönemi çocuklar için dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemdir, bu yaş aralığında ikinci bir dilin de rahatlıkla algılanabileceği göz önünde bulundurularak, evrensel bir dil olma özelliği kazanmış İngilizce dili eğitiminin Yetenekli Eller Anaokulu & İlkokulu olarak gerekliliğine inanıyoruz ve eğitim programımızda İngilizce diline geniş yer veriyoruz.

Yetenekli Eller Anaokulu & İlkokulu  “Mutlu Ebeveyn- Mutlu Çocuk”  ilkesine inanır. Sevgi ve saygı ortamında yetişmiş çocuklar, toplum içerisinde, kendilerini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi bireyler olarak yerlerini alırlar. Bu anlamda velilerimiz, gereklilik ve istekleri doğrultusunda, okulumuzun rehberlik biriminden aldığı randevu ile danışmanımızla görüşebilirler.

Aşağıda eğitim programımızın bazı ilkelerini ve alt başlıklarını sıraladık;

Çocukların çok yönlü gelişimine önem veren bir yöntemdir. Bu yöntem doğrultusunda, çocuklar yeni bir anlayışı, nesnelerle uğraşarak, düşüncelerle ve olaylarla etkileşime girerek etkin bir şekilde öğrenir. Etkin öğrenme hem zihinsel hem de fiziksel yaşantıları içerir. High Scope etkinliklerinde çocuk, materyalleri değişik amaçlarla da kullanmayı öğrenir. Böylece çocuklar yaratıcılıklarını destekleme fırsatı sunulur.

Gems programı, fen ve doğa çalışmalarını, drama ve müzik ile birleştirip öğrenmeyi eğlenceli hale getirir. Böylece çocuğun, matematiğe ve fen çalışmalarına olan ilgisi artar. Amacı, çocukların hayal güçlerini geliştirip bilgiyi yaşayarak keşfetmelerini sağlamaktır.

Montessori, çocukların oyun oynarken çevrelerini keşfettikleri düşüncesinden hareketle oyuna önem veren bir modeldir. Temel olarak kişisel öğretime öncelik verir. Çocuklar kavramları kişisel eğitim materyalleri ile kendi kendine öğrenir ve hatasını, materyalin geri bildiriminden yine kendisi öğrenir. Öğrenmen sınıfta bir rehberdir. Öğrenme, çocuğun ve öğretmenin işbirliği ile gerçekleşir.

Hayatın anlamını sorgulayan çocuklara, bu arayışlarında sadece yol gösterici olma prensibine dayanır. Somut yaşantı kesitleri sunulan çocukların yeni deneyimlerle kendilerini geliştirmeleri istenir. Bu yaklaşımda, aynı zamanda çocukların kendilerini ifade etme ihtiyaçları üzerinde hassasiyetle durulur. “Çocuğun Yüz Dili” kavramı da çocuğun kendini ifade etme yöntemlerini betimlemek üzere oluşturulmuştur.

Scamper bir beyin fırtınası yöntemidir. Çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve yaratıcı çözümler üretmelerini sağlar. Temel olarak, bir nesne seçilir ve çocuğa nesne ile ilgili sorular sorulur. Sorular çocuğu farklı düşünmeye teşvik edici olmalıdır. Sorular yedi farklı alana girebilir; yer değiştirme, birleştirme, uyarlama, değiştirme, diğer kullanımların yerine koyma, yok etme ve tersine çevirme.

Proje Odaklı Çalışma Sistemi

Özel Bakırköy Yetenekli Eller Anaokulu & İlkokulu’nda her sınıf için uzun dönemli ve kısa dönemli projeler tasarlanır. Çocuklar, projelerin her aşamasına dahil edilir. Böylece çocuklar kendi projelerini geliştirme, büyütme ve sunma konularında deneyim yaşarlar. Uzun dönemli projeler tüm yıla yayılabilir. Öğretmen, çocuk ve aile projeyi beraber takip eder ve katkılarda bulunur. Bu tarz projeler aynı zamanda çocuğun okul ile ilgili aidiyet duygusunu geliştirerek onu motive eder. Kısa dönemli proje çalışmaları ise özel günlerde yapılan etkinlikleri içerir.

Çocuklar okula başladıkları günden itibaren aileleriyle beraber artık materyaller kullanarak bir tasarım oluştururlar. Yüz gün boyunca bu tasarıma eklemeler yapılabilir. Her çocuğun ailesiyle beraber yaptığı bu tasarım yüzüncü günün sonunda okulda sergilenir ve partiyle kutlanır.

Yıl boyunca süren bir etkinliktir. Her çocuğun kendi kumbarası olur ve belirli günlerde bu kumbaraya bozuk para atar. Ay sonunda toparladığı parayı, o ay belirlenen plan doğrultusunda kullanır. Herkesin parası toplanır ve birlikte seçilen bir şey için harcanır. Örneğin, beraberce yenecek bir miktar kurabiye ya da bir hikaye kitabı seçilebilir. Çocuklar bu yolla, onlara dikte etmeden gerçek hayatın limitsiz olmadığı kavramını kazanır. Tüm çocuklar için hedef belirlenir. Bu hedef çocukları motive eder. Çocuk, bazı şeyleri elde etmesi için kendisinin de çaba göstermesi gerektiğini öğrenir. Harcamalarının sorumluluğunu ve sonuçlarını üstlenir. Öğretmenleri ve ebeveynleri tarafından yönetilen bu süreç, onlar için güvenli şartlarda bir hayat tecrübesi kazandırır. Tek başına biriktirdiği parayı topluca harcayarak hem bireyselliği hem de topluca hareket etme ve yardımlaşmayı öğrenir.

Okula başlayan her çocuk avuç içi kadar bir saksıya kendi seçtiği çiçeği eker. Saksılar okul bahçesine dizilir. Her çocuk kendi saksısını bilir ve gelişimini takip eder. Çocuk çevresini güzelleştirmeyi, üretmeyi, sorumluluk almayı, estetik amaçlarla hareket etmeyi öğrenir. Bir şey üretmek, gelişimini gözlemlemek ve katkıda bulunmak çocuğun özgüvenini de arttıran önemli bir etkendir. Aynı zamanda okul motivasyonuna da katkı sunar.

Her sınıf, öğretmenleri ve arkadaşları ile beraber bir bilimsel çalışma yapar ve yıl sonunda bunun sunumunu gerçekleştirir. Çouklar isterlerse aileleri ile beraber yaptıkları bilimsel çalışmayı “Bilim Şenliği” çerçevesinde yapılacak etkinliklerde sergileyebilir.

Değerler Eğitimi

Çocuklar okulda akademik çalışmalara ek olarak, sosyal yaşamda da kendilerinin gelişimlerini destekleyen değerleri öğrenir. Doğru iletişim, erdem, yaşam etiği, barışçı davranışlar, çevre duyarlılığı, sabır ve hoşgörü gibi kavramlar da eğitim programının önemli bir kısmını oluşturur ve çocuk okulda yaşayarak bu kavramları öğrenir.

Aylık Kontrol Listeleri

Aylık eğitim akışı çerçevesinde çocuğun o ay elde etmesi planlanan kazanımlarını içeren bir kontrol listesi oluşturulur. Öğretmen her ay sonunda her öğrenci için bu kontrol listesini kendi değerlendirmeleri doğrultusunda doldurur ve aile ile paylaşır. Böylece aile, çocuğunun akademik gelişimini yakından takip etme imkanı bulur ve gerekirse evde destekleyerek eksiklikleri giderme yoluna gider.

Aylık Veli Bilgilendirme Notları

Öğretmenler, çocuğun okuldaki sosyal, akademik gelişimleri ile ilgili ayrıntılı notlarını, izlediği metotları aileye her ay sonunda yazılı olarak verir.

Aile Değerlendirme- Aile Eğitimi

Anne babalar çocuklarının fiziksel gelişimlerini takip ederken, çocuklarını ve aile dinamiklerini bilen uzman kişilerden yardım alırlar. Ebeveyn çocuğu ile ilgili her türlü sorununda ve sorusunda karşısında uzman bir muhatap bulur gerekli bilgilenrimeyi alır. Ne yapacağını bilen anne babaların çocukları ile iletişimi gelişir ve olası çatışmalar en aza indirilir. Aile eğitimi konusundaki bilgilendirmelere ek olarak, ilişkili bir form da aileye rehberlik etmesi için yazılı olarak verilir. Bu süreçte sağlıklı sağlıksız ebeveyn tutumları ile ilgili aileye geri dönüşler yapılır.

Gelişim Takibi

Okula başlayan her çocuğa AGTE uygulanır. Kısaca AGTE diye belirtilen Ankara Gelişim Tarama Envanteri, çocuğun farklı alanlardaki gelişimi ile ilgili standart veriler sağlar. Aile ve öğretmen, çocuğun gelişim düzeyini sağlıklı değerlendirebildiğinden eğitim ve sosyal programını buna göre oluşturabilir. Yıl içinde ve yıl sonunda tekrar edilen testlerle çocuğun katettiği yol saptanır.

Portfolyo Çalışmaları

Her öğrenci için dosya oluşturulur. Dosya içinde öğrenciye dair her şey bulunur. Yapılan tüm çalışmalar, aylık kontrol listelerinin bir kopyası, gözlemler ve değerlendirmeler ile sanat etkinlikleri ve akademik çalışmalardan örnekler de bu dosyanın içine koyulur. Bu dosya artık çocuğun portfolyosudur. Çocuk portfolyo oluşturmayı, yönetmeyi, organize etmeyi bu şekilde öğrenir. Portfolyosuna ekleyeceği çalışmaları kendisi seçer. Portfolyolar üç ayda bir velilere sunulur. Çocuk isterse kendi portfolyosunun sunumunu kendisi yapabilir. (portfolyo dönemleri; Ekim, Şubat, Mayıs)

Anekdot Kayıt Formları

Çocuk ile ilgili aile ile paylaşılması önemli görülen diğer her şey anekdot kayıt formlarına kaydedilerek ebeveyne sunulur. Aile çocuğun okul hayatına sürekli müdahale eden değil onu  kontrollü bir şekilde takip eden taraftır.

Aile Katılımı Etkinlikleri

Aile katılımlarıyla ebeveynler belirli günlerde okula gelip çocuklarıyla beraber çeşitli etkinliklere dahil olurlar. Ebeveynin ne zaman okula geleceği ve nasıl bir etkinliğin içinde bulunacağı konusu sınıf öğretmeni ile beraber belirlenir.

Geziyle Öğrenme

Geziyle öğrenmede amaç, çocuğa dinleyerek ya da okulda edinemeyeceği bilgileri bizzat yaşayarak edinmelerini sağlayacak ortamlar hazırlamaktır. Her ay belirli bir temada gezi organize edilir. Gezinin teması doğa ya da sanat gibi alanlar olabileceği gibi, özel günler de olabilir.

Branş Dersleri

Okulumuzda, branş dersi olarak haftanın belirli günlerinde verilmek üzere yabancı dil, drama, modern dans ve bale ile satranç dersleri belirlenmiştir. Kurumumuzda özel branş dersleri alanında uzman kişiler tarafından verilir.

Değerlendirme Araçları

Kurumunuzda çeşitli objektif ve projektif testlerle çocukların duygusal ve motor gelişimleri izlenir.

  • Resimleri ile Çocuk Değerlendirme
  • Aile Çiz Testi
  • Ev Çiz Testi
  • Koppitz İnsan Çizimi Testi
  • Louisa Düss Psikanalitik Hikayeler Testi
  • Goodeneough Harris Bir İnsan Çiz Testi
  • Bender Gestalt Görsel Motor Testi
  • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
  • Weschler Çocuklar İçin Zeka Testi- WISC-R ( 6 yaş üzeri)
  • Ankara Gelişim Tarama Envanteri ( AGTE)